Pixabay

 "תועלתה" של חשבונית מס פיקטיבית למי שמנפיק אותה היא כפולה: היא מקטינה את סך כל המסים בכך שהיא מנכה מס מסך כל התשומות  ואך מגדילה את ההוצאות בדו"ח השנתי, הוצאות שהוצאו לכאורה כדי לחולל את ההכנסה.

חשבוניות פיקטיביות הן של כולל לשלושה סוגים של חשבוניות לא אמתיות:

  1. חשבונית שאינה משקפת נאמנה את העסקה שבוצעה. לא אחת מדובר בנייר סתמי, בחשבונית סרק שאינה מגלמת פעילות כל שהיא, אספקת מוצר או שירות, ומטרתה להגדיל את ההוצאות ובסכך את מס התשומות של מי שמקבל את החשבונית.
  2. חשבונית מנופחת – חשבונית שמונפקת על עסקה שבוצעה בפועל אולם הסכום הנקוב בה לא משקף את השווי האמתי של העסקה אלא סכום גבוה יותר.
  3. חשבונית זרה- חשבונית שלא מותירה טביעת אצבע של ספק השירות או מבצע העבודה האחרת. אמנם בפועל, הלכה למעשה, התבצעה עסקה בין שני צדדים, אולם מי שביצע את העבודה אינו עומד מאחורי החתימה על החשבונית.

עבירה ועונשה

קיימת כיום מגמה להחמיר עם מבצעי עבירות מס הנכללות בקטגוריה של הנפקת חשבוניות פיקטיביות. אם אתם נחשדים בביצוע עבירה מסוג זה, מומלץ ביותר לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום המסים. הוא יוכל להיאבק להמיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר בלבד, להציג נסיבות מקלות לביצוע העבירה, בין השאר במצבו הכלכלי ובנסיבת חייו של החשוד ועוד.

ההבדל בין ייצוג על ידי עורך דין מאומן ומיומן בהגנה על חשודים ונאשמים- קל וחומר מורשעים- בביצוע עבירה מסוג זה לבין התייצבות למשפט בהעדרו עשוי להיות הבדל בין הרשעה לבין זיכוי, וגם לסייע במרחב הגדול שבין השניים ובעיקר להתנהל באופן מקצועי, מושכל ויעיל מול רשויות המסים במאמץ למיצוי הסיכוי לענישה מופחתת ואולי אף לאי ענישה כלל.

 השורה הראשונה היא גם השורה התחתונה...

הדבר החשוב והמהותי שכדאי, ודאי  הכרחי, לדעת על חשבוניות פיקטיביות הוא שהגשתן אינה משתלמת. כי הסיכון הכרוך בהגשתן הוא גבוה. כי "סוף גנב לתלייה". הגשת חשבונית פיקטיבית לא נעשית בדרך כלל בתום לב או בשוגג אלא ביודעין ובכוונת מכוון. לכאורה, היא קשה לזיהוי, ודאי במקרה שהיא משקפת, אמנם, ביצוע עסקה אבל המספרים בה מנופחים, כוזבים, לא אמתיים. חשבונית שהיא שקר במהותה נחזית לאמת לאמתה.

במונחי עלות תועלת אין צל של ספק כי מי שמנפיק חשבונית פיקטיבית לוקח סיכון בלתי מחושב, עושה שטות ועלול להיחשף כמי שמבצע עבירה מהותית על פקודת המס. לא תמיד קל להיות ישר אבל זה עדיף על אי היות אדם כזה...