תנאי שימוש

                      תנאי שימוש באתר ירושלים נט-תקנון

 

 

מבוא והגדרות

 

1.         אתר ירושלים נט באמצעות האישיות המשפטית בה הוא מאוגד משיק אתר אינטרנט ומשמש כשער כניסה לרשת האינטרנט באתר שכתובתו www.jerusalem-net.co.il (להלן: "ירושלים נט" או "אתר ירושלים נט או "האתר").

 

2.         השימוש באתר ירושלים נט, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית wap, אינטרנט סלולארי, sms, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, web tv, פקס, טלפונים ווידיאו לסוגיהם וכן כל אמצעי קצה אחר, כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

 

3.         שימוש באתר ייחשב כהסכמה ואישור מצד המשתמש לאמור בתקנון זה ובפרט להודעות ולהגבלות המפורטים בתקנון זה להלן.

 

4.         המונח תכנים בתקנון זה משמעו-כל תוכן המתפרסם באתר ירושלים נט לרבות ידיעות, סקירות, כתבות, נתונים, הערכות, וכל אלה בין שיפורסמו בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת ואשר יועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום או שיהא קיים בעתיד בין אם הוא בבעלות ירושלים נט ובין אם הוא בבעלות צד שלישי שהתיר את השימוש בו לירושלים נט.

 

5.         המונח משתמש בתקנון זה משמעו-כל ציבור הגולשים באתר לרבות (אך לא רק) מפרסמי פרסומות, כותבי מודעות, כותבי טוקבקים, כותבי תגובות, משתתפים וכותבים בפורומים השונים באתר, וכל כל ישות משפטית המפרסמת ו/או משתתפת בין במישרין ובין בעקיפין בפעילות האתר.

 

6.         האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתו הבלעדית, מבלי ליתן כל הודעה מראש למשתמשים (למעט פרסום התקנון החדש באתר) וללא תלות בהסכמת המשתמשים.

 

7.         עם הכניסה לאתר ניתן יהא לקרוא את תנאי השימוש העדכניים באמצעות קישור שייקרא "תנאי שימוש" או "התקנון".

 

השימוש באתר 

 

8.         המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד ירושלים נט בגין השימוש באתר והוא מבין ומצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר ובתכניו ניתן לשימוש כפי שהוא (as-is), ובכפוף להחלטות ולשיקול דעתו הבלעדית של האתר. במישרין, ידוע למשתמש כי השימוש באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

9.         ידוע למשתמש כי אתר ירושלים נט מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהאתר. על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור יצירות ו/או עבודות נגזרות או למכור פרטי מידע, תוכנה, מוצרים ושירותים שמקורם באתר ירושלים נט.

 

10.        ידוע למשתמש כי ירושלים נט רשאי לבצע באתר כל שינוי, על פי שיקול דעתו ובכלל כך לשנות את מראהו, מבנהו וכל דבר אחר, וזאת ללא כל הודעה מראש. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי ירושלים נט בעניין זה.

 

11.        ידוע למשתמש כי ייתכן והשימוש באתר יופרע ו/או יופסק ו/או לא יינתן כסדרו מכל סיבה שהיא לרבות נזקים שיגרמו לאתר, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה ובקווי התקשורת (להלן: "תקלות") עם השימוש באתר מתחייב המשתמש כי לא תהא לו כל טענה כלפי האתר בגין תקלות אלה.

 

12.        ידוע למשתמש כי האתר אינו חסין מפני גישה לא חוקית לאתר ו/או למחשבי האתר ו/או לכל מחשב אחר הקשור לאתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר בגין האמור בסעיף זה.

 

13.        ידוע למשתמש כי ירושלים נט לא מתחייב שהקישורים המפורסמים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בכל מקרה, האתר לא אחראי לתוכן האתר נשוא הקישור ואין לאתר כל אחריות למהימנות תוכן האתר נשוא הקישור. למשתמש לא תהא כל טענה כלפיו האתר בגין האמור בסעיף זה. האתר לא אחראי לתכנים, לנתונים, לתמונות ו/או לכל פרסום אחר אליו ייחשף המשתמש עקב הקישור.

 

14.        המשתמש מסיר ומוותר על כל תביעה ו/או טענה כלפי האתר וידוע לו כי האתר לא יהא אחראי על נזקים שייגרמו (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בתארים נשוא הקישורים המפורסמים באתר ו/או בכל מידע המפורסם באלה על ידי צדדים שלישיים.

 

פרטיות המשתמש

 

15.        האתר ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטי כתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים מזהים אחרים אודותיו הנמצאים בידיו (להלן: "פרטי המשתמש").

 

16.        ידוע למשתמש כי האתר ימסור את פרטי המשתמש, אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או במצב של חשש סביר שיינקטו כנגדו הליכים משפטיים פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או תכנים שנמסרו לפרסום באתר על ידי המשתמש.

 

17.        על מנת להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים באתר לרבות מסירת תגובות לפרסום באתר נדרש המשתמש למסור מידע אישי ובכלל זאת (לא רק) שמו, כתובת הדוא"ל שלו ודרכי התקשרות נוספים עמו. ידוע למשתמש כי באם לא ימסור את נתוני החובה המתבקשים ממנו לא יוכל הוא להשתמש בשירותים להם נדרשת ההרשמה, כפי שיפורסם באתר.

 

18.        עם מסירת פרטי המשתמש לאתר יירשם המשתמש במאגר המידע של האתר (להלן: "מאגר המידע").

 

19.        ידוע למשתמש, כי הוא אינו מחויב למסור כל מידע לאתר, אולם מבלי שיימסר המידע הנדרש והמתחייב על פי דרישות האתר כפי שיתפרסם לא יוכל הוא להשתמש בשירותי האתר בהם נדרשת ההרשמה.

 

20.        ידוע למשתמש והוא מסכים ומרשה, כי עם רישום פרטיו באתר והעברתם למאגר המידע רשאי האתר לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי (להלן: "פרסומת"). הפרסומת תשוגר לתיבת הדואר של המשתמש. על מנת להפסיק משלוח הפרסומת למשתמש עליו לבטל את הסכמתו שניתנה, כאמור, באמצעות פנייה לאתר.

 

21.        למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר בגין נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו הנובעים ממשלוח הפרסומת אליו, וזאת כל עוד לא הודיע על ביטול הסכמתו לקבלת הפרסומת.

 

 

פרסומות באתר

 

22.        האתר ו/או כל מי שקיבל היתר ממנו (והם בלבד), רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי בכל דרך שתראה הנהלת האתר לנכון (להלן: "הפרסומות באתר").

 

23.        על כל המשתמשים באתר חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב ולהתנגד לכל פרסומות ו/או מידע מסחרי שפורסמו.

 

24.        ידוע למשתמש כי האחריות לתוכן הפרסומות באתר הינה על המפרסמים בלבד ולא תהא למשתמש כל טענה בעניין כלפי האתר.

 

25.        לאתר אין כל אחריות לתוכן הפרסומות באתר ו/או למהימנות הפרסומות.

 

26.        אין בפרסום הפרסומות באתר על מנת להוות עידוד או המלצה לרכישת המוצרים נשוא הפרסומות באתר.

 

פרסום תכנים באתר על ידי המשתמש

 

27.        המשתמש מנוע מלפרסם באתר תכנים:

 

            27.1      בעלי אופי מיני בוטה.

            27.2      מאיימים.

            27.3      גזעניים.

            27.4      שיש בהם לשון הרע כלפי צדדים שלישיים ו/או כלפי האתר.

            27.5      מעודדים לביצוע הסתה (כל הסתה) ו/או עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות.

            27.6      פוגעים בפרטיותם של האחרים.

            27.7      מזיקים לאחר.

            27.8      פוגעים ברגשות הציבור.

            27.9      המהווים הפרה כלשהי הוראות הדין הישראלי ו/או הבינלאומי.

27.10    בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהי, אלא באישור הנהלת האתר.

27.11    אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לו.

27.12    המכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

27.14    אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים לפי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר.

 

28.        הרשימה המפורטת בסעיף 27 לעיל איננה רשימה סגורה והאתר רשאי להוסיף ו/או לגרוע סעיפים נוספים על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן כל הודעה מראש למשתמש. השינויים יתעדכנו בתנאי השימוש המפורסמים.

 

29.        בכל מקרה, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לסרב לפרסם תכנים ו/או למחוק תכנים אשר לדעתו מפרים כל אחד מהתנאים הנ"ל.

 

30.        האתר לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש בעקבות קבלת תגובות לתכניו ו/או בעקבות חשיפתו לתכנים המפורסמים באתר והשימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

 

31.        מובהר למשתמש כי התכנים שיימסרו על ידו לאתר לצורך פרסומם באתר יכול ויהיו חשופים לכל משתמשי האתר והאינטרנט. האתר לא אחראי על התגובות שיקבל המשתמש בגין פרסום התוכן שהעביר ועל אופן התגובה. המשתמש מסיר מהאתר כל אחריות בגין הנ"ל ומתחייב שלא לטעון כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

 

32.        האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר וכן לא ישא באחריות ביחס לדיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבי הגולשים ודעתם. המשתמשים מוותרים עם השימוש באתר על כל טענה שיכולה להיות להם כנגד האתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב השימוש ובכלל זאת אי נוחות, אבדן ובזבוז זמן, עגמת נפש וכיוצא באלה נזקים, בין ישירים ובין עקיפים שייגרמו להם ו/או לרכושם.

 

33.        ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמשלוח התכנים על ידו לפרסום באתר הוא מקנה הלכה למעשה לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים הנ"ל כל שימוש לפי שיקול דעתו של האתר. ידוע למשתמש והוא מסכים כי הוא אינו זכאי ולא יהא זכאי בעתיד לכל תשלום מהאתר בגין התכנים אותם מסר לפרסום באתר.

 

34.        האתר מודיע בזאת למשתמש כי התכנים המפורסמים באתר אינם מהווים מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (אלא אם כן נאמר הדבר מפורשות בפרסום) ובהתאם אין הפרסום ו/או המידע המפורסם משמש חלופה לעצה מקצועית ולכל היותר הינו בגדר המלצה בלבד. במישרין, כל פעולה שינקוט המשתמש בעקבות התכנים שיפורסמו באתר הינה באחריותו בלבד ולא תהא לו כל טענה בעניין כלפי האתר. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את האתר בגין כל נזק ו/או תביעה של צד שלישי שייגרם עקב פעילות המשתמש כאמור בסעיף זה.

 

35.        ידוע למשתמש כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. למשתמש ידוע כי לאתר אין כל שליטה על האתרים נשוא הקישורים ועל התכנים המפורסמים בהם. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר ביחס לזמינות האתרים נשוא הקישורים ו/או ביחס לזמינות המידע והפרסומים באתרים הנ"ל. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה שתהא לו כלפי האתר בגין כל נזק שייגרם לו בין ישיר ובין עקיף בעקבות השימוש באתרים נשוא הקישורים          

 

הפסקת שימוש

 

36.        האתר רשאי, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר, להפסיק פעילות של משתמש באתר ובשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלה. בכלל כך (אך לא רק) רשאי האתר לחסום שם משתמש בדואר אלקטרוני, לסלקו מפורומים לא לפרסם תגובות משתמש (טוקבקים) וחסימת IP. המשתמש מסכים אמור בסעיף זה ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בגין נקיטת צעדים אלה כנגדו.

 

37.        היה ויפר המשתמש תנאי שימוש אלה, יהיה האתר רשאי, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר, לחשוף את שמו של המשתמש ופרטיו הידועים להם בכל הליך, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 

38.        באם יפר המשתמש תנאי שימוש אלה, מתחייב הוא לשפות ולפצות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל כך שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות.

 

קניין רוחני

 

39.        כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנה, יישום, קבצים גרפים, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר ולאישיות המשפטית בה הוא מאוגד.

 

40.        אין להעתיק, להפיץ, להציב בפומבי, לתרגם ולמסור לצד שלישי כל חומר ו/או דבר אשר זכויות היוצרים בו שייכות לאתר בלא הסכמה כתובה ומפורשת של הנהלת האתר.

 

41.        שם האתר (ירושלים נט), שם המתחם של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא נרשמו) הינם קניינם הרוחני של האתר ושל האישיות המשפטית בה הוא מאוגד.

 

42.        על אף האמור לעיל, ידוע למשתמש כי זכויות הקניין הרוחני בתכנים אשר נמסרים על ידו לפרסום באתר שייכות לו ולא לאתר. המשתמש מתחייב שלא למסור לפרסום באתר תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לו. במישרין, עם מסירת תוכן לפרסום באתר ייחשב המשתמש כמי שזכויות הקניין הרוחני בתוכן שנמסר שייכות לו. עם מסירת תוכן לפרסום באתר מקנה המשתמש לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן לשכפל, להעתיק, להפיץ ולשווק את התוכן וכן להשתמש בתוכן ובמידע שבו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר, בכל אמצעי.

 

נתונים כלכליים

 

43.        באתר יפורסמו תכנים בנושאים כלכליים מן הארץ ומן העולם. ידוע למשתמש כי האתר לא מתחייב כי הנתונים המפורסמים יהיו מדויקים. המשתמש מתחייב שלא להסתמך על נתונים אלה וידוע לו כי אין בפרסום הנתונים משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתנהלותו הכלכלית של המשתמש. המשתמש מצהיר כי השימוש בנתונים אלה הינו על אחריותו בלבד ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

 

כללי

 

44.        תנאי שימוש אלה מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין האתר והאישיות המשפטית בה הוא מאוגד.

 

45.        מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להוראות תנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

 

46.        פניות לאתר יתקבלו בכתובת דוא"ל _____________ או בטלפון שמספרו 02-5777-101.

 

47.        המשתמש באתר יחשב כמי שקרא הוראות תנאי שימוש אלה והסכים להן.