הוראות שימוש

הזינו את פרטי עלות הרכב, הדלק וכדומה בשדות המתאימים. ניתן לגלול את הסמן שמשמאל לתאים כדי לשנות את הסכום.

לחצו על המקש "חשב עלות"

עלות הוצאות הרכב תוצג מתחת למחשבון.

התוצאות המתקבלות מסמלות את העלות הממוצעת לשנה ולחודש.

השמשו בטבלה המוצגת כאן ואם היא לא מתואמת למחשב שלכם...אז לחצו כאן