סגולה נפלאה ואמיתית שישלוט על האדם יצר הטוב ולא היצר הרע שהוא השטן, מיד כשמתעורר בבוקר ישלים במחשבתו אותיות נשמה עם אותיות שמו, כי נשמה במספר קטן גמטריא י"ז כמנין שם הוי-ה ב"ה במספר קטן שעולה ג"כ כמנין טוב, ואף שטן במספר קטן גמטריא י"ז, וכל הקודם זכה. על כן בימי החול יקדים אותיות נשמה קודם אותיות שמו, ובשבת שאין בה שליטת השטן, יקדים שמו קודם הנשמה כגון "דוד"

בחול : נ-ד-ש-ו-מ-ד-"ה".
בשבת ד-נ-ו-ש-ד-מ-"ה".

ועוד יש תועלת לאדם לעשות כן, שלא ישכח שמו לעולם אחרי מותו כששואלין את שמו.

**

הנה סגולה חשובה זו אבותי הקדושים זצוק"ל הקפידו בה, ורבים ראו אור ונושעו, והשיגו התעוררות והתבדלות מן הכיעור ומן הדומה לו.