א. ידע האדם סוד גדול, שכל מי שאומר "מזמור לדוד ה' אורי וישעי" בחודש הרחמים והסליחות, אפילו גזירה רעה ח"ו נגזרה עליו מן השמים, בכח מזמור זה לבטל הגזירה ההיא. וכן מובא בסידור האר"י (סדר כוונות ר"ח אלול) וז"ל, כל האומר מזמור כ"ז "לדוד ה' אורי וישעי" מר"ח אלול ועד שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו גזירה רעה כתובה עליו מן השמים, יכול לבטל, ומעביר מעליו כל המקטרגים וכו' ויוצא בדימוס זכאי בדין.

ב. יזהר מאוד שלא לכעוס בימים אלה במיוחד, ורבנו הבן איש חי (פרשת ניצבים) האריך בזה.

ג. בחודש הרחמים והסליחות ירבה ללמוד בספר השל"ה הקדוש, וכן בספר "תומר דבורה" לרבנו הרמ"ק אשר נתייסד על הי"ג מידות של רחמים.

ד. בימי הרחמים והסליחות, ישתדל ללמוד פירוש המילים של תפילות הימים הנוראים. ומסופר על הב"ח שבכל יום מימי חודש אלול, היה יושב עם סידור ולומד כמה דפים מהתפילה, כדי שתהיה שגורה בפיו בימים אלו.